Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Den dataansvarlige er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Aage Jørgensen VVS A/S
Sønderbro 31
6100 Haderslev
CVR-nr.: 28676786
Telefon: 74526640
Mail: info@aaj.dk


2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Imødekommelse af dine forespørgsel på en opgave udført for dig af os.
  • Fremsendelse af faktura til dig på det udførte arbejde.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Din henvendelse til os vedr. udarbejdelse af tilbud på arbejdet.
  • Aftalen med dig som kunde om udførelsen af arbejdet.

 

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af almindelige personoplysninger om dig:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse

 

4. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Dine personoplysninger, har du oplyst til os under den kontakt, vi har haft evt. ved f.eks. fysisk fremmøde af dig, via telefonsamtaler, SMS og/eller e-mail.

 

5. Opbevaring af dine personoplysninger
Såfremt vi udfører et arbejde for dig, opbevarer vi dine personoplysninger i 5 år efter seneste fremsendte faktura i henhold til bogføringsloven, som forpligtiger os til at opbevare faktura mm.

 

6. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
Personoplysninger behandlet i forbindelse med fakturaer kan dog ikke slettes før efter 5 år, som anført under pkt. 7.

 

7. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse):
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning:
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling:
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

8. Klageret til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.